ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 21 Wrzesień 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Regulamin publikacji

Regulamin publikacji prac w działach klinicznych w czasopiśmie „Stomatologia” 

1. W czasopiśmie „Stomatologia” redakcja publikuje prace oryginalne, przeglądowe, przedruki, poglądowe, doświadczalne, opisy przypadków z praktyki klinicznej w zakresie szeroko pojętej tematyki i problematyki stomatologicznej oraz dziedzin pokrewnych.

2. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 roku, zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.

3. Przesyłając artykuł wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy), zobowiązani są do przesyłania prac tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani niezłożonych do redakcji innych czasopism. New Energy Systems nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD i innych oraz w Internecie). Bez pisemnej zgody dopuszcza się natomiast drukowanie streszczeń artykułów.

4. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że artykuł nie był wcześniej publikowany ani nie został złożony do publikacji do żadnej innej redakcji. 

5. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na New Energy Systems wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają New Energy Systems do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez firmę polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji. 

6. Przygotowanie manuskryptu: strona tytułowa – Autor/autorzy powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie przesłanej do redakcji publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko New Energy Systems jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni New Energy Systems z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

7. Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim (możliwie krótki, ewentualnie z podtytułem); imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów oraz pełną nazwę miejsca pracy (w przypadku placówki klinicznej – także tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika).

8. Pożądana objętość artykułu to średnio 8–12 str., po uzgodnieniach z redakcją może być większa. Treść pisana czcionką 10, Times New Roman, odstęp 1. W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 części i opublikowania ich osobno (po uzgodnieniu z autorem).

9. Artykuł rozpoczyna się krótkim streszczeniem w języku polskim oraz angielskim (ok. 1000 znaków ze spacjami, czyli 3–4 zdania). Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (do 5 słów) zgodne z Medical Subject Headings (MeSH).

10. Układ artykułu powinien zawierać: wstęp, rozwinięcie, wnioski, podsumowanie. Tekst powinien być poparty ilustracjami (zdjęcia, slajdy) czy tabelami jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Ilustracje i tabele opatrzone podpisami.

11. Na końcu pracy prosimy o dane: tytuł naukowy, imię i nazwisko, adres korespondencyjny pierwszego autora odpowiedzialnego za korespondencję odnośnie publikacji. Zostaną one opublikowane po pozycjach piśmiennictwa.

12. Oryginalne prace naukowe powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski, a tekst należy podzielić na ustępy zawierające zwartą treść. Prace te muszą być parafowane i opatrzone pieczątką pracownika naukowego odpowiedzialnego za tok prowadzonych badań.

13. W pracach kazuistycznych wymagane są: wstęp, opis przypadku (przypadków) i podsumowanie.

14. Piśmiennictwo. Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo, które ma być ułożone według kolejności cytowania. Każda pozycja pisana od nowego wiersza. Piśmiennictwo może zawierać do 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Zastrzeżenie to nie dotyczy prac opartych na piśmiennictwie. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania piśmiennictwa z publikacją z zaznaczeniem w tekście, że jest ono do wglądu wyłącznie w redakcji lub na stronie internetowej.

Kolejność danych bibliograficznych w pozycjach piśmiennictwa:

  • czasopisma – powinna być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (w całości lub w przyjętym skrócie w Index Medicus), w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron cytowanych. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”

CZASOPISMA przykład:
Nowak A.B.: Dysfunkcje narządu żucia. „Stomatologia. Sztuka – praktyka – rzemiosło”, 2013, 4, 80-84.

  • książki – nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

KSIĄŻKI przykład:
Nowak A.B.: Dysfunkcje narządu żucia. PWN, Warszawa 2000.

15. Odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa powinny być ujęte w nawiasach prostych numeracją arabską.

16. Zasady recenzowania. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. W ciągu roku wydawniczego czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

17. Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

18. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez recenzentów redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.

19. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itp., powstałych wskutek omyłek).

20. Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi wyłącznie celem weryfikacji zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Niezajęcie stanowiska przez autora w terminie trzech dni od daty wysłania materiału oznacza brak uwag autora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.

21. Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obejmujące przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do publikacji na wszelkich polach eksploatacji obliczane jest wg wierszówki. W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów – równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. Szczególne wartości merytoryczne tekstu (zaopiniowane przez recenzującego członka Rady Naukowej) oraz nadesłanie go przed upływem ustalonego terminu mogą wpłynąć na podwyższenie stawki. Natomiast w przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach.

22. W przypadku prac zamówionych, po zamówieniu osobistym, telefonicznym lub drogą poczty elektronicznej, przesyłamy autorowi niniejszy regulamin publikacji. Po otrzymaniu tekstu w przypadku nowo pozyskanych autorów – wysyłamy formularz danych personalnych; po wypełnieniu prosimy odesłać na adres redakcji. Wypłata honorarium ma miejsce po opublikowaniu artykułu.

23. Prace można nadsyłać na CD lub e-mailem. Prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek technicznych:

 

Tekst: 

  • Zapis elektroniczny
  • Dokument stworzony w formacie Word powinien mieć rozszerzenie .doc lub .rtf. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt.
  • Norma – format A4, 60 wierszy na stronie.

 

Ilustracje: 

  • Oryginalne materiały: zdjęcia, rysunki, schematy, slajdy.
  • Zapis elektroniczny: Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie: .jpg, .tif, .eps; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr

Najnowszy numer

Nasi klienci