Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zmiany w punktach edukacyjnych

Jak podaje Okręgowa Izba Lekarska 8 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Nowela, uwzględniając liczne postulaty samorządu lekarskiego, zniosła limity punktów edukacyjnych w następujących formach szkolenia:

 • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji
 • udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym
 • odbycie praktyki klinicznej
 • udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego
 • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum
 • udział w programie edukacyjnym
 • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym
 • kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności.

Ponadto, rozporządzenie zmieniło ilość punktów edukacyjnych za:

 • odbycie praktyki klinicznej   (było 3 pkt/ obecnie 5 pkt)
 • udział w szkoleniu wewnętrznym (było 2 pkt za posiedzenie/ obecnie 1 pkt za godz. szkolenia)
 • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej  (było 10 pkt/ obecnie 15 pkt)
 • udział w programie edukacyjnym  ( poprzednio punkty przyznawano za pytanie, obecnie 1 pkt za 1 godz. programu)
 • napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego  ( było 50 pkt/ obecnie 100 pkt)
 • napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego  ( było 10 pkt/ obecnie 50 pkt)
 • przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego ( było 15 pkt/ obecnie 30 pkt)
 • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym ( było 5 pkt/ obecnie 10 pkt)
 • kierowanie stażem podyplomowym ( poprzednio przysługiwało 5 pkt za rok za 1 lekarza, obecnie 30 pkt za rok sprawowania funkcji opiekuna stażu)
 • kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności ( było 5 pkt za 1 rok za 1 lekarza/ obecnie 15 pkt za 1 lekarza za 1 rok).

Dz.U. 2016, poz.1327 – rozporządzenie zmieniające z załącznikiem określającym liczbę punktów edukacyjnych

Podstawowe zasady dotyczące rozliczania punktów edukacyjnych obowiązują bez zmian. 

Przypominamy, że okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed dniem 06.11.2004 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia:

I okres rozliczeniowy do 05.11.2008

II okres rozliczeniowy od 06.11.2008 do 05.11.2012

III okres rozliczeniowy od 06.11.2012 do 05.11.2016

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

Instrukcja rozliczania punktów:

 1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie spełnienia obowiązku kształcenia powinien wpisać chronologiczne wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
 2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
 3. Indeks, kartę ewidencji i zaświadczenia należy ułożyć w teczce opatrzonej następującymi danymi:
  • imię i nazwisko,
  • aktualny adres korespondencyjny,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail
 4. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć we właściwej Delegaturze OIL.
 5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o zweryfikowaniu ewidencji doskonalenia zawodowego i liczbie zweryfikowanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 6. Teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi.

źródło: www.oil.lodz.pl