Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Apel Prezydium NRL w sprawie modelu kształcenia podyplomowego

W związku z opublikowanym w mediach „Raportem końcowym” zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pracującego przy Ministrze Zdrowia, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło apel do Ministra Zdrowia dotyczący dalszych prac nad systemem kształcenia.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z raportem końcowym zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów apeluje do Ministra Zdrowia o wszechstronną analizę, także krytyczną, propozycji zmian przedstawionych w raporcie i uwzględnienie w dalszych pracach głosu środowiska lekarzy i lekarzy dentystów reprezentowanego przez samorząd zawodowy. W szczególności Prezydium rekomenduje uwzględnienie w dalszych pracach nad reformą zdania odrębnego zgłoszonego w toku prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia przez osoby wywodzące się z przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni docenia fakt, że Minister Zdrowia podjął potrzebną i od dawna wyczekiwaną próbę całościowego, krytycznego spojrzenia na aktualnie obowiązujący model kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Od dawna bowiem wiemy, że kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga reformy, a jej przygotowanie wymaga czasu i wysiłku wielu środowisk, w tym oczywiście także zajmujących się na co dzień kształceniem lekarzy. Na pełną aprobatę zasługuje fakt, że do przygotowania wstępnej analizy i wytyczenia kierunków zmian Minister Zdrowia powołał zespół ekspertów reprezentujących różne środowiska. Taki model pracy nad założeniami do przyszłych regulacji prawnych jest właściwy.
Nie budzi jednak zaufania przyjęty przez Ministerstwo model pracy nad tworzeniem raportu, w którym wyłączona została jawność procedowania nad raportem. Brak oficjalnej publikacji raportu przez Ministerstwo Zdrowia tuż po jego przegłosowaniu przez zespół spowodował, że o treści raportu wszystkie zainteresowane środowiska, w tym samorząd lekarski, dowiedziały się z mediów, gdy tymczasem powinien być on przedmiotem publicznej debaty już w chwili jego powstania.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że w pracach nad analizą kierunków zmian systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów brało udział wielu przedstawicieli samorządu lekarskiego, dobrze zaznajomionych z aktualnymi problemami kształcenia podyplomowego. Celowe jest uwzględnienie ich uwag przedstawionych w zdaniu odrębnym do raportu końcowego. Konieczne jest również uwzględnienie szeregu uwag ogólnych i szczegółowych dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów przedstawianych w ostatnich latach przez samorząd lekarski w uchwałach, apelach i stanowiskach.”

Cały komunikat jest dostępny na stronie NRL

źródło: www.nil.org.pl