Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

MZ opublikowało założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zapewnić uczniom dostęp do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza szkołą i z nią współpracującym – przewiduje opublikowany we wtorek przez resort zdrowia projekt złożeń ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Zdaniem MZ, obecny sposób funkcjonowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami „nie jest satysfakcjonujący”. Nowa ustawa ma zintegrować systemy ochrony zdrowia i edukacji w zakresie „umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży”.
Resort przewiduje, że profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował – tak jak dotychczas – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), współpracujący z pielęgniarką POZ i położną POZ. On także będzie koordynował opiekę zdrowotną nad dzieckiem w ramach całego systemu ochrony zdrowia.
Natomiast w szkole opiekę profilaktyczną ma zapewniać pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Współpracowałaby ona z zespołem POZ, m.in. przekazując informacje o istotnych sprawach dotyczących stanu zdrowia ucznia.
Autorzy projektu wskazują, że współpraca z lekarzem POZ jest szczególnie istotna w przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością. Z kolei współpraca z położną POZ dotyczyłaby edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla dziewcząt w okresie dojrzewania.
Docelowo pielęgniarki i higienistki szkolne mają być wyposażone w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji z zespołem POZ i lekarzem dentystą. Za przygotowanie oprogramowania będzie odpowiedzialne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jego koszt oszacowało na 7,5 mln zł.
Autorzy projektu zakładają obniżenie liczby uczniów na etat przeliczeniowy pielęgniarki z 880-1100 uczniów obecnie do 700-750 uczniów. Planowane jest także podwyższenie tzw. stawki kapitacyjnej, czyli kwoty za opiekę nad uczniem, do 80 zł (od września wynosi ona 72,24 zł).
W projekcie zaznaczono, że ważnym elementem kompleksowości opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.
Odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki ma być pielęgniarka albo higienistka szkolna, która będzie współpracować z lekarzem dentystą, wskazywać rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń stomatologicznych oraz monitorować realizację zaleceń lekarza dentysty. Obowiązkiem dyrektora szkoły będzie natomiast zapewnienie uczniom dostępu do dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.
„Oprócz kwestii organizacyjnych zakłada się równolegle rozpoczęcie prac nad zmianą zakresu i sposobu finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży” – czytamy w projekcie.
W projekcie zaznaczono, że za wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (a gdy pozwalają na to warunki lokalne, także gabinetu lekarza dentysty) będą odpowiadać jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w urzędach gmin i powiatów – „jeżeli możliwości na to pozwalają” – powinna być wyznaczana osoba odpowiedzialna m.in. za koordynowanie zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
Resort zdrowia zaznaczył, że proponowane rozwiązania będą uwzględniały wymóg uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która byłaby udzielana na początku roku szkolnego, ze wskazaniem dokładnego jej zakresu. W przypadku dzieci przewlekle chorych, którym w czasie pobytu w szkole należy podać lek, oprócz zgody rodzica wymagana byłaby także zgoda nauczyciela, który takiej pomocy ma udzielać. Nie dotyczy to sytuacji ratowania życia.
Dla pracowników szkoły, przede wszystkim nauczycieli i wychowawców, mają być organizowane szkolenia dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Zakres tych szkoleń określi minister zdrowia w porozumieniu z ministrem edukacji, a przeprowadzać je będzie lekarz POZ oraz pielęgniarka albo higienistka szkolna. Wytyczne co do sposobu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym opracuje Instytut Matki i Dziecka.
Ważnym elementem umacniania zdrowia dzieci i młodzieży mają być także działania edukacyjne, w tym w zakresie zdrowia jamy ustnej, prowadzone z wykorzystaniem programów nauczania w szkołach. Działania edukacyjne będą również kierowane do rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.
W projekcie wskazano ponadto, że minister zdrowia opracuje program polityki zdrowotnej o roboczym tytule „Poprawa dostępności i jakości opieki profilaktycznej dla uczniów”, który ma być realizowany od 2018 r. do 2022 r. Wstępne koszty realizacji tego programu szacowane są na ponad 1 mld zł. W ramach programu m.in. byłyby doposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach, a także gabinety stomatologiczne w niektórych z nich. W ramach tego programu pielęgniarki i higienistki mogłyby uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego
Uwagi do projektu można zgłaszać przez 30 dni. Resort zdrowia przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie w roku szkolnym 2018/2019.(PAP)