Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przegląd prasy światowej

Przegląd-prasy1International Endodontic Journal 2015; 48(1): 79-83. Effectiveness of ProTaper Universal retreatment instruments used with rotary or reciprocating adaptive motion in the removal of root canal filling material. Capar I.D. i wsp.

W badaniu porównano skuteczność usuwania materiału wypełniającego kanał korzeniowy za pomocą narzędzi rotacyjnych ProTaper Universal Retreatment ze stałą rotacją lub z ruchem adaptacyjnym, łączącym ruch obrotowy i przeciwstawny (reciprokalny). Mezjalno-policzkowe kanały korzeniowe 36 pierwszych trzonowców żuchwy opracowano do rozmiaru F2 narzędziami ProTaper Universal (Dentsply Maillefer, Szwajcaria) i wypełniono uszczelniaczem oraz ćwiekami gutaperkowymi ProTaper Universal F2. Następnie gutaperkę skondensowano, uzyskując pełną obturację kanału, za pomocą upychacza Elements Obturation System (SybronEndo, USA). Zęby podzielono na 2 grupy (n = 18) i usunięto wypełnienie kanału za pomocą narzędzi ProTaper Universal Retreatment: w gr. 1 ruchem rotacyjnym, a w gr. 2 ruchem adaptacyjnym (600° zgodnie z ruchem wskazówek zegara/0° przeciwnie, do 370° zgodnie z ruchem wskazówek zegara/50° przeciwnie). Zęby przecięto i obejrzano w ośmiokrotnym powiększeniu, oceniając odsetek pozostałego materiału wypełniającego i analizując dane testem t-Studenta. Całkowity czas powtórnego leczenia kanałowego nie różnił się znamiennie pomiędzy grupami (p = 0,481), natomiast metoda z zastosowaniem ruchu adaptacyjnego narzędzi ProTaper Universal Retreatment wykazywała znamiennie większą skuteczność w usuwaniu wypełnienia kanału (p = 0,013).


International Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2015; 8(1): 18-21. Laser Pulpotomy-An Effective Alternative to Conventional Techniques: A 12 Months Clinicoradiographic Study. Gupta G. i wsp.

Porównywano skuteczność kliniczną i obraz radiologiczny trzonowców mlecznych po wykonaniu pulpotomii metodą laserową z użyciem siarczanu żelaza (FS) i elektrochirurgiczną (ES) u dzieci w wieku 4-10 lat.
30 zębów wymagających pulpotomii podzielono losowo na 3 grupy, po 10 dla każdej metody. Oceny klinicznej (obecność bólu, przetoki, rozchwiania) i radiologicznej (obecność resorpcji, przejaśnień okołowierzchołkowych, zwapnień w kanale korzeniowym, utraty kości) dokonywano po 3, 6, 9 i 12 miesiącach po zabiegu, używając do analizy statystycznej testu chi2. Po 12 miesiącach obserwacji pełny sukces kliniczny i radiologiczny uzyskano w 100% zębów z grupy L, a jedynie 80% zębów z grup ES i FS. Była to różnica statystycznie znamienna (p < 0,05). Pulpotomia laserowa wykazała się również przewagą, jeśli chodzi o czas zabiegu, łatwość przeprowadzenia, współpracę pacjenta i jego odczucie bólu. Za drugą w kolejności preferencji uważają autorzy metodę elektrochirurgiczną, jako że jest ona niefarmakologiczna, a dla potwierdzenia swoich wniosków sugerują badania na większych grupach i z dłuższym okresem obserwacji.


Journal of Conservative Dentistry 2015; 18(5): 405-8. Apical extrusion of debris and irrigants using ProTaper hand, M-two rotary and WaveOne single file reciprocating system: an ex vivo study. Singh A. i wsp.

Celem badania było porównanie ilości materiału (resztek i roztworów używanych do przepłukiwania), wyciskanych poza otwór wierzchołkowy podczas instrumentacji kanałów korzeniowych różnymi metodami. Wykorzystano trzydzieści usuniętych ludzkich zębów jednokorzeniowych (przedtrzonowców żuchwy) podobnej długości, które podzielono na 3 grupy, opracowując kanały korzeniowe odpowiednio narzędziami ręcznymi ProTaper F2 (25, 0.08; Dentsply Maillefer, Szwajcaria), M-two (25, 0.06; VDW, Niemcy) i WaveOne Primary (25, 0.08; Dentsply Maillefer, Szwajcaria). Resztki i płyny przeciśnięte poza wierzchołek podczas instrumentacji zbierano do zważonych wcześniej probówek Eppendorfa, mierzono objętość płynów, a każdą probówkę ważono trzykrotnie. Dane zanalizowano, używając jednokierunkowej analizy wariancji i testu t-Studenta. Użycie narzędzi WaveOne Primary wiązało się z największą ilością przeciśniętych substancji, a ProTaper z najmniejszą, lecz nie były to różnice statystycznie znamienne (p > 0,05). Wg autorów żadna z badanych metod instrumentacji nie zapobiega przeciskaniu resztek i płynów poza wierzchołek.


Journal of Endodontics 2015; 41(1): 97-101. Efficacy of 3 Different Irrigation Systems on Removal of Calcium Hydroxide from the Root Canal: A Scanning Electron Microscopic Study. Alturaiki S. i wsp.

Celem badania była ocena skuteczności różnych systemów irygacyjnych w usuwaniu wodorotlenku wapnia z kanału korzeniowego. 41 usuniętych jednokorzeniowych zębów ludzkich, w których wykonano pełne opracowanie kanału i wypełniono go pastą z wodorotlenku wapnia, podzielono losowo na 4 grupy. Po tygodniu dla usunięcia
Ca(OH)2 posłużono się 4 metodami: w gr. 1 oczyszczono kanał pilnikiem głównym i przepłukano za pomocą konwencjonalnej igły irygacyjnej, w gr. 2, 3 i 4 stosowano przepłukiwanie za pomocą systemów EndoVac (Discus Dental, USA), EndoActivator (Dentsply Tulsa Dental Specialties, USA) i ProUltra (Dentsply Tulsa, USA). Do płukania używano 3 ml 18-proc. EDTA i 3 ml 1-proc. NaOCl przez 1 minutę. Następnie w elektronowym mikroskopie skaningowym oglądano ściany kanałów i oceniano pozostawioną ilość Ca(OH)2 za pomocą systemu punktacji, a uzyskane dane zanalizowano testami U Manna-Whitneya i wariancji. Żadna z badanych metod nie usunęła Ca(OH)2 całkowicie, natomiast EndoActivator System wykazywał lepszą wydajność w porównaniu z innymi metodami.


Indian Journal of Dental Research 2015; 26(5): 528-32. Antimicrobial and antifungal efficacy of Spilanthes acmella as an intracanal medicament in comparison to calcium hydroxide: an in vitro study. Sathyaprasad S., Jose B.K., Chandra H.S.

Autorzy postanowili określić, czy roślina pospolicie używana w medycynie ludowej [w Indiach i Ameryce Płd. – przyp. tłum.], Spilanthes acmella, wywiera działanie bakteriobójcze na patogeny kanału korzeniowego, takie jak
E. faecalis, C. albicans, S. aureus, Streptococcus sp., i porównać jej skuteczność z Ca(OH)2, powszechnie używanym lekiem dokanałowym. 7-dniowe hodowle wymienionych szczepów bakteryjnych posiano na płytki agarowe, rozprowadzając je równomiernie. Na płytkach wykonano pięć do sześciu studzienek (8 mm), które napełniono różnymi stężeniami badanych roztworów. Płytki inkubowano w temp. 37°C przez 48 h, po czym zmierzono strefy inhibicji. Wyniki porównano za pomocą testu U Manna-Whitneya. Wyciąg ze S. acmella wykazał obecność znamiennej strefy inhibicji C. albicans, wzrastającej wraz ze wzrostem stężenia roztworu. Znamienne zahamowanie wzrostu  E. faecalis wykazywał w stężeniach 2, 5 i 10%, podczas gdy Ca(OH)2 tylko w 10%. Natomiast w przypadku S. aureus i Streptococcus sp. znamienną strefę inhibicji wykazywał tylko w stężeniu 10%, podczas gdy Ca(OH)2 odpowiednio w 5% i 10%. Zdaniem autorów ważne jest, że aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza tego środka roślinnego dotyczy patogenów, które bywają odpowiedzialne za niepowodzenia leczenia endodontycznego.


Journal of International Oral Health. 2015; 7(8): 65-9. Bioactive Glass S53P4 versus chlorhexidine gluconate as intracanal medicament in primary teeth: an in-vivo study using polymerase chain reaction analysis. Goel A. i wsp.

W zębach mlecznych mechaniczne opracowanie kanałów napotyka na bariery anatomiczne, jak cienkie lub szerokie i płaskie kanały korzeniowe, zatem szczególnie ważne jest poszukiwanie skutecznego leku dokanałowego, który umożliwi skuteczną dezynfekcję systemu kanałów korzeniowych. W badaniu in vivo porównano wrażliwość drobnoustrojów obecnych w kanałach korzeniowych 14 zębów na żel z 1-proc. gluconianem chlorheksydyny (CHX) oraz bioaktywne szkło (BAG) S53P4. Obecność drobnoustrojów wykrywano metodą PCR z wykorzystaniem oligonukleotydowych primerów Escherichia coli. Wielkość ładunku bakteryjnego porównywano przed i po 7 dniach od dokanałowej aplikacji badanych substancji. Oba leki powodowały znaczące jego obniżenie, przy czym BAG wykazywało statystycznie znamienną przewagę nad 1-proc. CHX.


Autor:

lek. med. Dorota Tukaj