Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przegląd prasy światowej

young male doctor and female nurse in hospitalClinical Implant Dentistry and Related Resarch 2014, 7. 02 [wersja elektroniczna przed drukiem]: Evaluation of Zirconia-Based All-Ceramic Single Crowns and Fixed Dental Prosthesis on Zirconia Implants: 5-Year Results of a Prospective Cohort Study. Spies BC, Stampf S., Kohal R.J.

W badaniu oceniono 5-letnią efektywność koron pełnoceramicznych oraz mostów osadzonych na implantach z tlenku cyrkonu. U 93 pacjentów założono 122 jednoczęściowe implanty z tlenku cyrkonu, a na 117 z nich dokonano odbudowy w postaci 63 pojedynczych koron {SC} pełnoceramicznych oraz 27 mostów trzypunktowych {FDP} na podbudowie z tlenku cyrkonu (Procera® Zirconia, Nobel Biocare®), ręcznie licowanych ceramiką silikatową (NobelRondo™ Zirconia, Nobel Biocare®). Oceny po 5 latach dokonano u 63 pacjentów, w tym 47 z SC i 16 z FDP (śr. czas obserwacji 58,2 mies.); pozostali wypadli z obserwacji z powodu utraty implantu (n = 21) lub przyczyn niestomatologicznych (przeprowadzka, niezgłaszanie się do badania, poważna choroba).

Odsetek 5-letniego pełnego powodzenia wyniósł 57,2% dla SC i 38% dla FDP (ogółem 51,7%), a odsetek przetrwania odpowiednio 76,6% dla SC i 93,8% dla FDP. Nim zakończono badanie, materiał został wycofany ze sprzedaży.


 

Dental Materials 2013;29(11): A randomized controlled 5-year prospective study of two HEMA-free adhesives, a 1-step self etching and a 3-step etch-and-rinse, in non-carious cervical lesions. Van Dijken J.W.

W badaniu oceniano 5-letnią efektywność dwóch materiałów adhezyjnych, niezawierających HEMA, w leczeniu niepróchniczych ubytków przyszyjkowych. Ogółem wykonano 169 wypełnień kl. V u 67 pacjentów, w tym: 67 z użyciem jednoetapowego systemu samowytrawiającego (G-Bond), 51 – 3-etapowego systemu wytrawianie-spłukiwanie, niezawierającego HEMA i TEGDMA (cfm), i 51 – systemu wytrawianie-spłukiwanie, zawierającego HEMA, stanowiącego materiał kontrolny (XP-Bond). Wypełnienia oceniano wyjściowo i jeden raz w roku w ciągu 5 lat wg zmodyfikowanych kryteriów USPHS. Pełnej ocenie poddano 159 wypełnień. Dobre efekty krótkoterminowe odnotowano dla wszystkich

3 materiałów, które w ciągu 18 mies. spełniały wszystkie kryteria akceptacji ADA. W ciągu 5 latach ogółem doszło do utraty 22 wypełnień (13,8%), przy czym oba materiały wolne od HEMA wykazały znamiennie większą trwałość (odsetek utraconych wypełnień wynosił 7,9% dla G-Bond, 8,3% dla cfm i 27,1% dla XP-Bond (p < 0,05). Nie odnotowano nadwrażliwości leczonych zębów ani wtórnej próchnicy, niezależnie od rodzaju materiału.


 

International Dental Journal 2014;64(2):96-107: Efficacy and safety of mepivacaine compared with lidocaine in local anaesthesia in dentistry: a meta-analysis of randomised controlled trials. Su N. i wsp. 

Aby porównać skuteczność i bezpieczeństwo mepiwakainy i lidokainy w miejscowym znieczuleniu do zabiegów stomatologicznych, dokonano metaanalizy prac dostępnych w bazach elektronicznych: Medline, Cochrane, EMBASE, Chinese BioMedical Literature Database, China National Knowledge Infrastructure oraz WHO International Clinical Trials Registry Platform. Znaleziono 28 badań, z których

15 wykazywało niskie, a 13 umiarkowane ryzyko błędu poznawczego. W porównaniu z 2-proc. lidokainą z dodatkiem adrenaliny 1:100 000, 3-proc. mepiwakaina wykazywała niższy odsetek powodzeń (p = 0,05), szybszy początek znieczulenia miazgi (p = 0,0005), słabszą kontrolę bólu przy iniekcji i mniejsze przyspieszenie akcji serca (p < 0,0001). 2-proc. mepiwakaina z 1:100 000 adrenaliną wykazywała większy odsetek powodzeń (p < 0,00001), podobny czas początku znieczulenia miazgi (p = 0,34) i lepszą kontrolę bólu przy iniekcji (p < 0,0001); 2-proc. mepiwakaina z 1:20 000 lewonordefryną dawała podobny odsetek powodzeń (p = 0,69) i podobny czas początku znieczulenia miazgi (p = 0,90). 3-proc. mepiwakaina wykazywała szybszy początek działania (p = 0,004), taki sam odsetek powodzeń (p = 0,28) i podobną kontrolę bólu podczas iniekcji i po iniekcji jak 2-proc. lidokaina z adrenaliną 1:50 000. Biorąc pod uwagę skuteczność i bezpieczeństwo, 2-proc. mepiwakaina z dodatkiem środków obkurczających naczynia wykazuje przewagę nad 2-proc. lidokainą z dodatkiem ww. środków. Natomiast 3-proc. mepiwakaina może być korzystniejsza dla pacjentów z chorobami układu krążenia.


 

American Journal of Dentistry, 2013;26(5):291-7: Remineralization efficacy of a toothpaste containing 8% arginine and calcium carbonate on enamel surface. Huang Y. i wsp.

W badaniu in vitro oceniono wpływ różnych typów past do zębów na remineralizację początkowych ubytków szkliwa. Ubytki takie wytworzono sztucznie na krążkach szkliwa ze świeżo ekstrahowanych siekaczy bydlęcych, które podzielono na pięć grup. Głównym preparatem testowanym była nierozcieńczona pasta Colgate Sensitive Pro-Relief, zawierająca 8% argininy, węglan wapnia i 1,450 ppm fluorku, którą stosowano na powierzchnię szkliwa 4 x dziennie przez 3 min przez 12 dni. Dwa pozostałe produkty testowane to pasta Crest Cavity Protection, zawierająca 0,11% fluorku, oraz GC Tooth Mousse, profesjonalny środek remineralizujący zawierający fosfopeptyd kazeiny – bezpostaciowy fosforan wapnia oraz fluorek. Jako kontrolę dodatnią użyto 0,14-proc. roztwór fluorku sodu, a ujemną – wodę podwójnie destylowaną. Remineralizację oceniano, używając skali twardości Knoopa, ponadto dokonywano badania mikroskopowego za pomocą skaningowego laserowego mikroskopu konfokalnego (CLSM) i mikroskopu polaryzacyjnego, oceniając głębokość zmian. Po aplikacji wszystkich produktów testowych wykazano poprawę wyników w skali Knoopa odpowiednio o 44,53 +/- 6,72%, 35,00 +/- 7,83%, 24,56 +/- 5,95%, dla kontroli dodatniej o 42,51 +/- 6,74%, zaś dla kontroli ujemnej o 18,99 +/- 4,98%. W mikroskopie polaryzacyjnym stwierdzono zmniejszenie głębokości ubytku odpowiednio o 49,63 +/- 8,06%, 35,08 +/- 2,19%, 22,60 +/- 7,30%, dla kontroli dodatniej o 53,20 +/- 1,48%, dla ujemnej o 20,51 +/- 4,80%. Analiza obrazu z mikroskopu CLSM wykazała redukcję średniego obszaru ubytku oraz zmniejszenie fluorescencji zmian po leczeniu.

Pasta Colgate Sensitive Pro-Relief miała znamienną przewagę nad pozostałymi pastami, jeśli chodzi o remineralizację uszkodzonego szkliwa.


 

The Journal of Prosthetic Dentistry 2014, 11.02 [wersja elektroniczna przed drukiem]: Fiber-reinforced composite fixed dental prostheses in the anterior area: A 4.5-year follow-up. Frese C. i wsp.

Obecnie jedną z metod odbudowy brakujących pojedynczych zębów przednich są mosty wzmocnione włóknem {FRC FDP}. U 24 pacjentów (12 mężczyzn, 12 kobiet) wykonano takie uzupełnienia w szczęce (n = 11) lub w żuchwie (n = 13) z kompozytu preimpregnowanego, wzmocnionego jednokierunkowym włóknem szklanym (everStick, GC) metodą bezpośrednią (n = 18) lub półbezpośrednią (n = 6). Całkowity odsetek przetrwania wyniósł 72,6%, a odsetek przetrwania funkcjonalnego – 85,6% (mediana czasu obserwacji 54 mies.). Jakość uzupełnień oceniana według zmodyfikowanych kryteriów USPHS lub Ryge’a była bardzo dobra lub dobra. Zdaniem autorów zastosowanie preimpregnowanych materiałów FRC z większą zawartością włókna szklanego może ułatwiać przygotowanie uzupełnień typu FRC FDP, ale nie wpływa na ich długoterminowe przetrwanie.


 

Clinical Oral Investigations 2013, 28.11 [wersja elektroniczna przed drukiem]: In vivo performance of the VistaProof fluorescence-based camera for detection of occlusal lesions. Jablonski-Momeni A., Heinzel-Gutenbrunner M., Klein S.M.

Powierzchnie zgryzowe 306 niewypełnianych zębów stałych 26 pacjentów oceniono wizualnie wg kryteriów ICDAS, a następnie wykonano obrazy cyfrowe z kamery VistaProof; w przypadku wykrycia ubytków oceniano ich głębokość za pomocą zdjęć RTG lub klinicznie po otwarciu ubytku. Korelację między wszystkimi metodami wyliczono, używając współczynnika korelacji Spearmana; oceniono czułość i swoistość tych metod na poziomie D1

(ubytek szkliwa) i D3 (próchnica zębiny). Stwierdzono znamiennie dodatnie korelacje między oceną w skali ICDAS, pomiarami VistaProof i standardem odniesienia (rs 0,46-0,71; p < 0,01). Czułość i swoistość wykrywania uszkodzeń próchniczych powierzchni zgryzowej na poziomie D1 wyniosły odpowiednio 92,3% i 41,1%, a na poziomie D3 diagnostycznym – 25,9% i SP 97,9%. Wyliczając pole pod krzywą, oceniono trafność diagnostyczną VistaProof na odpowiednio 0,82 (D1) i 0,85 (D3). Połączenie VistaProof z oceną wizualną wg kryteriów ICDAS zwiększyło czułość na poziomie D3 do 74,1%.

 

Autor:
lek. med. Dorota Tukaj