Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przegląd prasy światowej

Przegląd prasyJournal of Oral and Maxillofacial Surgery 2013;71(12):2035-8. Comparison of local anesthetic efficacy of tramadol hydrochloride (with adrenaline) versus plain tramadol hydrochloride in the extraction of upper molar teeth. Al-Haideri Y.A.

W podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu oceniano skuteczność znieczulenia miejscowego do ekstrakcji trzonowców górnych chlorowodorkiem tramadolu z dodatkiem lub bez dodatku adrenaliny.

100 pacjentów wymagających ekstrakcji jednego trzonowca górnego metodą konwencjonalną podzielono losowo na dwie równe grupy, otrzymujące lek A (wstępna dawka: tramadol HCl 50 μg + adrenalina 0,0225 μg rozcieńczone do 1,8 ml wodą do iniekcji) lub B (tramadol HCl 50 μg rozcieńczony do 1,8 ml wodą do iniekcji). W obu grupach występowały znaczne różnice osobnicze w zakresie subiektywnego odczucia bólu i liczby zużytych podczas zabiegu nabojów z lekiem. Nie odnotowano znamiennych różnic pomiędzy grupami w zakresie czasu zabiegu ani działań ubocznych. Autor wnioskuje, że chlorowodorek tramadolu w połączeniu z adrenaliną może być używany alternatywnie jako środek znieczulenia miejscowego w stomatologii/chirurgii szczękowej, jeśli pacjent z jakiegoś powodu nie może otrzymywać konwencjonalnego środka znieczulającego miejscowo.


 

Oral Health and Dental Management 2013;12(4):295-9. Comparison between the Antibacterial Efficacies of Three Root Canal Irrigating Solutions: Antibiotic Containing Irrigant, Chlorhexidine and Chlorhexidine + Cetrimide. Shailaja S., Bhat S.S., Hegde S.K.

W badaniu in vitro porównano działanie przeciwbakteryjne trzech preparatów do przemywania kanału korzeniowego zęba. 46 zdrowych stałych siekaczy centralnych szczęki, usuniętych z powodów ortodontycznych, przygotowano tak, aby kanały korzeniowe miały tę samą długość, i wysterylizowano. 6 użyto w celu potwierdzenia sterylności, pozostałe 40 zakażono Enterococcus faecalis i inkubowano przez 28 dni. Następnie kanały korzeniowe przemywano preparatem zawierającym: amoksycylinę z klawulanianem + kwas cytrynowy + polisorbat 80 (CCP), 2-proc. glukonianem chlorheksydyny (CHX), 2-proc. glukonianem chlorheksydyny + 0,2-proc. cetrimid (CHX+ CTR) albo solą fizjologiczną użytą jako kontrola. Próbki pobrane z kanału posiewano na agar z 5-proc. krwi owczej i inkubowano w 37°C przez 48 godzin, po czym obliczono wartości CFU. CCP skuteczniej hamował wzrost bakterii niż CHX (p < 0,05), natomiast CHX + CTR wykazał lepszy efekt przeciwbakteryjny niż każdy z pozostałych preparatów (p < 0,01). Powyższa obserwacja otwiera perspektywy dla wykorzystania CCP do przemywania kanałów korzeniowych, choć należy zauważyć, że większą skuteczność wykazała mieszanka 2-proc. glukonianu chlorheksydyny i 0,2-proc. cetrimidu na skutek synergistycznego działania składników.


 

Journal of Clinical Dentistry 2013;24(2):62-7. Randomized trial of the clinical efficacy of a potassium oxalate-containing mouthrinse in rapid relief of dentin sensitivity. Sharma D., McGuire J.A., Amini P.

W kontrolowanym, randomizowanym badaniu klinicznym w grupach równoległych oceniano skuteczność płynu do płukania ust zawierającego 1,4-proc. szczawian dwupotasowy (Listerine Advanced Defence Sensitive) [w Polsce aktualnie dostępny pod nazwą Listerine Professional Sensitivity Therapy – przyp. red.] wraz z pastą do zębów Colgate Cavity Protection Regular w aspekcie redukowania nadwrażliwości zębiny. U 56 zdrowych osób dorosłych oceniono wyjściowo stopień nadwrażliwości zębiny za pomocą sondy Yeaple’a oraz strumienia powietrza, z odnotowaniem nasilenia dyskomfortu na wizualnej skali analogowej. Następnie badanych zrandomizowano w stosunku 2:1:1 na grupy, z których liczniejsza 2 razy dziennie stosowała zestaw testowany, zaś pozostałe tylko czyściły zęby jedną z past: Crest Cavity Protection Regular albo Colgate Cavity Protection Regular. Wyjściowo wyniki oceny były podobne u wszystkich badanych. Już po 3 dniach odnotowano znamienne zmniejszenie score nadwrażliwości u badanych stosujących pastę Colgate i płyn w stosunku do używających tylko pasty Crest (p < 0,05), a po 5 dniach – w stosunku do używających którejkolwiek z past bez płukania płynem (p < 0,05). Można zatem wnioskować, iż płyn do płukania ust zawierający 1,4-proc. szczawian potasu jest pomocny w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny, niezależnie od stosowanej pasty.


 

European Journal of Oral Implantology 2013;6(3):263-9. Prostheses supported by four immediately loaded zygomatic implants: a 3-year prospective study. Davó R., Pons O.

17 kolejnych pacjentów (7 mężczyzn i 10 kobiet w śr. wieku 57,7 lat) z poważnym zanikiem kości szczęki zaopatrzono w pełne protezy stałe, osadzone na implantach jarzmowych z natychmiastowym obciążeniem, a następnie obserwowano przez 3 lata. Nie odnotowano niepowodzeń w zakresie protez ani samych implantów, choć jeden z nich nie został ostatecznie wykorzystany do wsparcia protezy, gdyż znalazł się w niekorzystnej pozycji. Ogółem wystąpiło 7 powikłań: jedno przebicie ściany oczodołu podczas nawiercania, bez żadnych poważnych konsekwencji; jedno zakażenie z przetoką przy jednym z implantów, wyleczone antybiotykoterapią i drenowaniem; dwa przypadki zapalenia zatok z powodzeniem leczone antybiotykami i meatotomią; jedno złamanie wkrętu wspornika i dwa złamania protezy, które zostały naprawione. Przeciętny score w kwestionariuszu OHIP-14 [używanym w wielu krajach Europy Zachodniej i Azji dla oceny jakości życia związanej ze zdrowiem jamy ustnej – przyp. tłum.] wyniósł 2,7, co było wynikiem zbliżonym do uzyskiwanego w populacji ogólnej.

Zdaniem autorów protezy stałe wsparte na 4 implantach jarzmowych z natychmiastowym obciążeniem są dobrą metodą rehabilitacji pacjentów z bezzębiem i zanikiem kości szczęki.


 

International Journal of Dental Hygiene 2013, 9 października [wersja elektroniczna przed drukiem]: The effects of two 10% carbamide peroxide nightguard bleaching agents, with and without desensitizer, on enamel and sensitivity: an in vivo study. Navarra C. i wsp.

Porównano wpływ dwóch preparatów wybielających zęby – z tą samą substancją czynną z lub bez desensytyzera – na wrażliwość zębów, barwę szkliwa i jego zmiany morfologiczne. 20 pacjentów miało aplikowany przez 2 tygodnie na noc jeden z preparatów – żel z 10-proc. nadtlenkiem karbamidu lub taki sam żel z dodatkiem fluoru i azotanu potasu. Oba powodowały wzrost nadwrażliwości zębów, jednakże u stosujących środek z fluorem i azotanem potasu była ona znamiennie niższa (p < 0,05). W badaniu spektrofotometrycznym nie wykryto żadnych różnic w zakresie skuteczności wybielania, a analiza powierzchni szkliwa za pomocą mikroskopu skaningowego potwierdziła brak istotnych zmian zarówno w jednej, jak i drugiej grupie. Zatem przy równej efektywności wybielającej preparat zawierający fluor i azotan potasu dawał pacjentom większy komfort, zmniejszając nadwrażliwość zębów.


 

Clinical Oral Investigations 2013, 22 listopada [wersja elektroniczna przed drukiem]. Long-term performance of posterior InCeram Alumina crowns cemented with different luting agents: a prospective, randomized clinical split-mouth study over 5 years. Selz C.F. i wsp.

W prospektywnym, randomizowanym badaniu klinicznym oceniono 5-letnią wytrzymałość koron InCeram Alumina, mocowanych przy użyciu trzech różnych cementów: dwóch adhezyjnych na bazie 4-META i MDP oraz glassjonomerowego jako kontroli.

U 60 osób założono łącznie 149 koron InCeram Alumina na żywe zęby trzonowe i przedtrzonowe, używając cementów Panavia F [MDP] (n = 62), SuperBond-C&B [4-META] (n = 59) lub Ketac Cem [glassjonomerowy] (n = 28). Corocznie przez 5 lat po założeniu korony dokonywano oceny za pomocą zmodyfikowanych kryteriów USPHS. Ogółem leczenia endodontycznego wymagało 7,4% wszystkich zębów, wtórną próchnicę ujawniono w 5,4%, nieakceptowalne klinicznie pęknięcia ceramiki w 7,4%, najrzadziej obserwowano odklejenie koron (1,3%). 5-letnie prawdopodobieństwo przetrwania obliczone metodą Kaplana-Meiera wyniosło: 88,7% dla SuperBond-C&B, 82,8% dla Panavia F, 80,1% – Ketac Cem (różnice statystycznie nieznamienne). Odsetek powodzeń wyliczony tą samą metodą wynosił 91,6% dla SuperBond-C&B, 87,4% dla Ketac Cem i 86,3% dla Panavia F (różnice statystycznie nieznamienne). Wszystkie rodzaje cementów wraz z upływem czasu wykazywały znamienne pogorszenie przylegania brzeżnego (p < 0,0001). Korony InCeram Alumina wydają się być dobrym rozwiązaniem dla zębów trzonowych i przedtrzonowych zarówno przy zastosowaniu tradycyjnego cementu, jak i cementów adhezyjnych.

 

Autor:
lek. med. Dorota Tukaj