Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu „Wasze pasje naszymi oczami”

REGULAMIN KONKURSU „Wasze pasje naszymi oczami”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Wasze pasje Naszymi oczami”, zwanego dalej „Konkursem”, jest „KOL-DENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (04-769), przy ul. Cylichowskiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5241001593, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy klient „KOL-DENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. będący przedsiębiorcą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004 Nr 173 poz. 1807 z poźn. zm.), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, o której mowa w art. 33 ¹§ 1 Kodeksu cywilnego, która w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 14 grudnia 2014r. włącznie, dokona u Organizatora zakupu towarów dystrybuowanych przez Organizatora za kwotę minimum 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych), zwany dalej „Uczestnikiem”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora i firm pracujących na zlecenie Organizatora przy przedsięwzięciach reklamowych i administracyjnych oraz członkowie ich najbliższej rodziny/małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagrody, a w wypadku zatajenia informacji o pokrewieństwie lub powiązaniu Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody lub odszkodowania w wysokości wartości Nagrody.
 3. Konkurs jest prowadzony przy wykorzystaniu strony w serwisie internetowym facebook.com, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/KolDentalSPzooSKA?ref=hl, zwanej „Fan Page”.
 4. Konkurs trwa od dnia 2 grudnia 2014r. do dnia 22 grudnia 2014r. włącznie.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Informacje przekazywane w ramach Konkursu nie są udostępniane podmiotowi będącemu właścicielem Serwisu Facebook. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników z tytułu przeprowadzania przez Organizatora Konkursu.
 6. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy regulamin.
 1. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika, jest przesłanie w okresie od dnia 2 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r. na adres mailowy Organizatora: marketing@koldental.com.pl:
 1. krótkiego opisu swojej pasji (do 350 znaków razem ze spacjami), zwanego dalej „Opis”,
 2. fotorelacji składającej się z co najmniej 2 zdjęć, zwanych dalej „Zdjęcia” przedstawiającej wykonywanie zajęć związanych z pasją Uczestnika,
 3. swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adres zamieszkania (ulica, kod, miasto) oraz numer telefonu – (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
 4. nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę (ulica, kod, miasto), numer telefonu, wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, o której mowa w art. 33 ¹§ 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z zamieszczonymi informacjami we właściwym rejestrze – (w przypadku osoby prawnej lub danej jednostki).
 1. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej Uczestnik w treści e-mailu zobowiązany jest umieścić oświadczenia w brzemieniu o jednoznacznej treści jak poniżej:

a) „akceptuję/emy Regulamin Konkursu „Wasze pasje naszymi oczami.

b) „wyrażam/y dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez „KOL-DENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (04-769), przy ul. Cylichowskiej 6 podanych przeze mnie/nas danych w celu realizacji przeprowadzenia Konkursu „Wasze pasje naszymi oczami”, a w przypadku wygrania w Konkursie, na publikację nazwy Uczestnika na liście zwycięzców Konkursu. Przysługuje mi/nam prawo wglądu do treści danych, ich poprawianie a także żądanie usunięcia danych.”

 1. Przesłane przez Uczestnika Zdjęcia muszą być zapisane w formacie „jpg”, a maksymalny rozmiar pliku z jednym Zdjęciem nie może być większy niż 3 MB.
 2. Uczestnik uprawniony jest do przesłania jednego zgłoszenia do udziału w Konkursie.
 3. Opis i Zdjęcia przesłane do Organizatora w inny sposób, w tym na inne adresy e-mail, niż wskazany adres w ust. 1 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie Opisy i Zdjęcia nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 5. Przesyłając Opis oraz Zdjęcia Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze Zdjęć oraz Opisu w zakresie co najmniej umieszczenia ich w serwisie facebook.com na Fan Page, oraz że Zdjęcia oraz Opis nie będą naruszać praw osób trzecich, i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do Zdjęcia i Opisu.
 6. W dniu 16 grudnia 2014 r. Zdjęcia i Opisy przesłane przez Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie zostaną zamieszczone na Fan Page.
 7. W terminie do dnia 22 grudnia 2014r. do godziny 24:00 będzie można głosować na najbardziej ciekawą pasję zgłoszoną przez Uczestnika. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” przy przesłanym przez Uczestnika Zdjęciach i Opisie.
 1. PRZYZNANIE NAGRÓD
 1. Organizator przyzna w Konkursie następujące nagrody dla 6 (sześciu) Uczestników, których Zdjęcia i Opisy uzyskają w okresie od 16 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. najwięcej tzw. „polubień”, tj. najwięcej osób kliknie przycisk „Lubię to” przy Zdjęciu i Opisie Uczestnika:
 1. Nagroda za I miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 01-02.2015 oraz nagrody rzeczowej w postaci Turbina PRESTIGE L BLACKLINE LED + szybkozłączka UNIFIX 4 H L marki BienAir o wartości 4.350,00 PLN (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), ufundowana przez mLeasing Sp. z o.o.,
 2. Nagroda za II miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 03-04.2015 oraz nagroda rzeczowa w postaci – Filtek Z550 zestaw wprowadzający – 1szt, 3M ESPE Astringent (100 kapsułek) – 1szt o wartości 1.835,00 PLN (jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych), ufundowana przez firmę 3M ESPE,
 3. Nagroda za III miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 05-06.2015 oraz nagroda rzeczowa w postaci Charisma Opal Master + Charisma EasyShine Set o wartości 1.059,00 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt dziewięć złotych), ufundowana przez firmę Hereus Kulzer,
 4. Nagroda za IV miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 07-08.2015 oraz nagroda rzeczowa w postaci Icon Starter Kit oraz Luxatemp Fluorescence o wartości 817,00 PLN (osiemset siedemnaście złotych), ufundowana przez firmę DMG,
 5. Nagroda za V miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 09-10.2015 oraz nagroda rzeczowa w postaci Charisma Classic 8x4g + Charisma EasyShine Set o wartości 709,00 PLN (siedemset dziewięć złotych), ufundowana przez firmę Hereus Kulzer,
 6. Nagroda za VI miejsce w postaci możliwości udzielenia wywiadu oraz publikacji wywiadu i zaprezentowania Zdjęć na łamach Kol-Dental News w numerze 11-12.2015 oraz nagroda rzeczowa w postaci zestawu 8 x Flow Color, Włókno poliaramidowe, “Podwiązka” i Wytrawiacz 13g o wartości 495,00 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych), ufundowana przez firmę Arkona.
 1. Przyznana w Konkursie nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Odbioru i realizacji nagrody może dokonać wyłącznie laureat Konkursu, który zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie nagrody na dokumencie „potwierdzenie odbioru”.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
 4. Uzyskana Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

 1. PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU
 1. W dniu 23 grudnia 2014r. zostaną ogłoszone wyniki na stronie internetowej www.koldental.com.pl, oraz na Fan Page Organizatora.
 2. W ramach publikacji wyników Konkursu, Organizator na liście laureatów Konkursu poda nazwę Uczestnika oraz rodzaj wygranej nagrody.
 1. ODBIÓR NAGRÓD
 1. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę jak i przekazaniu przez zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich przed odbiorem Nagrody przez zwycięzcę Konkursu.
 2. Organizator indywidulanie z każdym zwycięzcą Konkursu ustali termin oraz miejsce przeprowadzenia wywiadu, który stanowi element nagrody w Konkursie.
 3. Odbioru nagród rzeczowych będących elementem nagród w Konkursie można dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora w okresie do 14 dni licząc od dnia publikacji wyników Konkursu na Fan Page lub na prośbę zwycięzcy danej nagrody – wyrażoną w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji wyników Konkursu na Fan Page – nagroda rzeczowa może zostać wysłana do niego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na koszt Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród rzeczowych z jakichkolwiek przyczyn dotyczących zwycięzcy Konkursu bądź wynikających ze zdarzeń losowych. W takim przypadku nagrodzony zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody rzeczowej i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 5. Nie odebranie nagród rzeczowych przez zwycięzcę Konkursu przez okres 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu lub też nie przekazanie prośby dotyczącej wysyłki nagrody rzeczowej, będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 6. W przypadku rezygnacji zwycięzcy Konkursu z odbioru nagrody Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestników nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

VII. LICENCJA

1. Uczestnik Konkursu przesyłając Zdjęcia i Opis (zwane dalej Utworem) oświadcza tym samym, że

a) przysługuje mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe, bądź majątkowe z prawem do udzielania jego licencji włącznie z sublicencją);

b) może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu;

c) utwór nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;

2. Uczestnik Konkursu przesyłając Zdjęcia i Opis oświadcza tym samym, iż udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania zbywalnej sublicencji do korzystania ze Zdjęć i Opisu w zakresie następujących pól eksploatacji:

 1. utrwalenia i zwielokrotnienia – wytworzenia dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 2. wprowadzenia do pamięci komputera,
 3. wprowadzenia do obrotu,
 4. publikacji w periodyku Kol-Dental News,
 5. rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www.

a tym samym zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub posiada zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób, które zostały utrwalone na Zdjęciach w zakresie wskazanym powyżej.

3. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik Konkursu przesyłając Zdjęcia i Opis oświadcza tym samym, iż wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Opisu i Zdjęć oraz na korzystanie z opracowanych ich wersji w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.

4. Organizator ma prawo do wykorzystania Opisu i Zdjęć w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej zarówno z podaniem nazwy Laureata, który przesłał Opis i Zdjęcia, jak również bez podania jego nazwy.

VIII. KOMISJA

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”. Komisja składać się będzie z 5 osób, w tym z Macieja Nurzyńskiego, Jacka Piłko, Sławomira Żurawińskiego, Laury Latuszek i Oliwii Sygnowskiej.

   1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 1. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
 2. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 1. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż do dnia 16.01.2015 r. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać nazwę i adres korespondencyjny Uczestnika, oraz numer telefonu osoby reprezentującej Uczestnika wnoszącej reklamację oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje złożone po terminie, o którym mowa w ustępie 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na piśmie, na adres podany w reklamacji.
 6. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu oraz raport Komisji Konkursowej, Organizator przechowywać będzie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, w tym osobowych, Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r,, nr 201, poz. 1540 z poźn. zm.).
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.koldental.com.pl a także na Fan Page.
 5. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)