Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin Konkursu Krakdent czasopisma „Stomatologia”

Regulamin Konkursu Krakdent czasopisma „Stomatologia”

 1. Organizatorem konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).

 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 4. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Stomatologia” w serwisie Facebook.

 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Stomatologia” w serwisie Facebook.

 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy na adres redakcja@stomatologianews.pl przesłać wiadomość e-mail zawierającą informację o chęci posiadania nagrody konkursowej.

 7. Nagrodami w konkursie jest 8 3-dniowych zaproszeń na Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent 2015 w Krakowie.

 8. Nagrody wygrywają uczestnicy, którzy najszybciej przyślą wiadomość e-mail z wymienioną w pkt. 4 treścią na adres redakcja@stomatologianews.pl.

 9. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.

 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 11. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).

 12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

 13. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Krakdent Stomatologii|”. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.stomatologianews.pl

 16. Pytania proszę kierować na adres e-mail: jakub.antolak@6media.pl.