ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 13 grudnia 2019 Wersja beta
Zobacz:

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez New Energy Systems w portalu weterynarianews.pl

Informacje ogólne

1. Właścicielem portalu stomatologianews.pl („Portal”) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Energy Systems z siedzibą w Katowicach.

2. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu stomatologianews.pl („Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie („Usługi”) w szczególności określa prawa i obowiązki Spółki i każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług („Użytkownik”).

3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga połączenia z siecią Internet oraz posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

6. Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

8. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

9. W przypadku nieprawidłowego działania Portalu, Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zgłoszenia uwag na adres e-mail redakcja@stomatologianews.pl

10. Z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych ani prawnych od Spółki.

11. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane („Użytkownicy Zarejestrowani”) Rejestracja.

12. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie pełnoletnia.

13. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie się logował do Portalu), nazwy wyświetlanej (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), swojego adresu e-mail, odpowiedniego hasła znanego tylko Użytkownikowi, dokonaniu wyboru swojej formy działalności gospodarczej najbardziej charakterystycznej dla niego, dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, dokonaniu akceptacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

14. Użytkownik może dokonać również rejestracji bezpłatnej dzięki czemu zyskuje możliwość zakupu magazynów Stomatologia w wersji elektronicznej.

15. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć.

16. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

17. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b. wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Spółkę, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
i. adresu e-mail;
ii. hasła do Konta;
c. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Spółkę wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Spółkę usług dostępnych w ramach Portalu;
d. wyraża zgodę na przekazanie przez Spółkę danych podanych podczas rejestracji w celu przesyłania newsletterów.

18. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

19. Użytkownik serwisu ponosi osobistą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych we wniosku rejestracyjnym.

20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

21. Zamieszczane ogłoszenia („Ogłoszenia drobne” ) muszą być zgodne z polskim i międzynarodowym prawem. Nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia oraz przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych. Ogłoszenia drobne mogą dotyczyć kupna, sprzedaży, wynajmu, ofert pracy itp. Ogłoszenie drobne może zamieścić osoba zawodowo związana z branżą weterynaryjną. Firmy działające na rzecz branży, dostarczające produkty i usługi zapraszamy do zamieszczania swoich prezentacji w Katalogu produktów i usług. Zapraszamy do kontaktu z działem marketingu pod adresem redakcja@stomatologianews.pl

22. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które łamią regulamin serwisu a w szczególności:
– ogłoszeń sprzecznych z charakterem serwisu lub w niewłaściwych kategoriach,
– ogłoszeń dotyczących marketingu bezpośredniego, piramid i innych podobnych sieci,
– ogłoszeń zarobkowych bez opisu działalności,
– ogłoszeń towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
– ogłoszeń reklamujących serwis konkurencyjny,
– w tej samej formie wielokrotne powielanie kopii ogłoszeń,
– ogłoszeń towarów, które nie istnieją,

23. Spółka nie bierze udziału ani nie jest stroną w sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami Portalu.

24. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji transakcji oraz za skutek realizacji wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami.

25. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika lub ogłoszenia w przypadku:
– naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów Szczegółowych
– gdy zamieszczone treści przez Użytkownika zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu lub dla innych użytkowników.

26. Spółka jest właścicielem danych, udostępnionych w sposób dobrowolny w celach informacyjnych, znajdujących się w zakładce PACJENT-ADRESY GABINETÓW. Powielanie ich i używanie w celach komercyjnych bez wcześniejszego poinformowania administratora danych tj. New Energy Systems Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach jest niedozwolone.
Płatności

27. Rozliczenia transakcji prowadzi się za pośrednictwem serwisu PayU.pl

Cennik

28. Ceny podane w sklepie są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT. Ceny bez podatku VAT są w sklepie oznaczane jako ceny netto.

Reklamacje

29. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów i usług powinny być składane pisemnie na adres: New Energy Systems Sp. z o.o., Kościuszki 7/7, 40-1049 Katowice i zawierać opis wady wraz z reklamowanym produktem lub dokumentację wadliwego świadczenia usługi. Reklamacje składane w innej formie nie będą rozpatrywane.


Postanowienia końcowe

30. Składając zamówienie, Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

31. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą sprzedaży przez New Energy Systems Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

33. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu.

34. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Spółka ma prawo do jego wiążącej wykładni.

Nasi klienci