Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2016 r.

ORL…w sprawie projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie z uwagą obserwuje prace Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, dotyczące ustalenia minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

Po analizie przedstawionego na posiedzeniu Zespołu 21 czerwca 2016 r. projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zawartych w projekcie stawek wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów.

Zaprezentowany obecnie projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych zawiera następujące propozycje: wzrost w tzw. okresie przejściowym ma być rozłożony na 5 lat i ma osiągnąć w 2021 r.:
dla lekarza bez specjalizacji 1,02 średniego krajowego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
dla lekarza z I stopniem specjalizacji 1,13 średniego krajowego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
dla lekarza specjalisty 1,23 średniego krajowego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

A więc, zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia, docelowo płaca minimalna lekarzy ze specjalizacją ma wynieść w 2021 r. 4800 zł brutto, lekarzy z I stopniem specjalizacji 4400 zł brutto, lekarzy bez specjalizacji 3980 zł brutto.

Przedstawione propozycje w znaczący sposób odbiegają od oczekiwań lekarzy i lekarzy dentystów wyrażonych już dziesięć lat temu w uchwale Krajowego Zjazdu Lekarzy z 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów, tzn.: dla lekarza bez specjalizacji – dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS oraz dla lekarzy ze specjalizacją – trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.
Postulaty lekarzy i lekarzy dentystów zostały powtórzone w skierowanym do ministra zdrowia apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku. Zjazd wnosił o ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzech średnich krajowych, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwóch i pół średniej krajowej a dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Jednocześnie, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie z przykrością stwierdza, że do toczących się obecnie prac nad ustawą w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych nie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Dlatego, tą drogą, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, zwraca się do członków Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia o przyjęcie za podstawę wyliczania wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie – sztucznie zaproponowanego współczynnika – ale, popieranego także przez związki zawodowe, waloryzowanego rokrocznie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wnosi o uwzględnienie postulatów wielokrotnie zgłaszanych wcześniej, a ostatnio zawartych, w przywołanym wyżej, skierowanym do ministra zdrowia, apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie

lek. dent. Ewa Miękus-Pączek

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie

lek. Andrzej Sawoni