Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Stomatolodzy pod lupą

OSAI_NILLekarze dentyści chcą się dokształcać, najczęściej prowadzą indywidualną praktykę lekarską, cenią lojalność swoich pacjentów, mimo utrudnień ze strony przepisów prawnych czy NFZ są zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej, a trzy czwarte spośród nich to kobiety. Skąd takie informacje? Otóż Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej opublikował Raport z badania „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Uzyskano w nim 856 wywiadów. Autorzy badania podają, że próba jest reprezentatywna dla całej populacji mieszkających w Polsce lekarzy dentystów. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 lipca do 19 września 2016 r.

Dentysta chce się szkolić

Jak wynika z Raportu stomatolodzy chętnie poszerzają swoją wiedzę. W ciągu roku poprzedzającego badanie respondenci najczęściej doskonalili się dzięki literaturze fachowej oraz wymianie doświadczeń z innymi lekarzami (po 85%). Niemal równie częste było korzystanie z wiedzy dostępnej za pomocą Internetu (portale, fora, artykuły: 76%). Ze sformalizowanych form doskonalenia zawodowego (kursów/ szkoleń/ konferencji/ e-learningu) skorzystało 88% respondentów. Sformalizowane formy doskonalenia zawodowego były najczęściej wskazywane jako formy preferowane; szkolenia/konferencje/sympozja wskazało 57% badanych, a stacjonarne kursy i szkolenia praktyczne 56%. Ośmiu na dziesięciu (82%) badanych wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach z wąskich dziedzin/umiejętności, z czego niemal połowa (47%) zadeklarowała takie zainteresowanie zdecydowanie. Wśród osób zainteresowanych tymi szkoleniami największa cześć wskazała na następującą tematykę: okluzja/zaburzenia układu stomatognatycznego (65%), a następnie na endodoncja (57%). Ponad 40% osób wskazało na medycynę/stomatologię estetyczną oraz rentgenodiagnostykę.

Wśród respondentów co siedemnasta osoba (6,2%) miała tytuł lub stopień naukowy. Specjalizacją najczęściej posiadaną przez respondentów badania była stomatologia zachowawcza z endodoncją, posiadało ją niemal trzech na czterech (74%) specjalistów, z czego większość (64%) ukończyła stomatologię ogólną.

Raport_1

Nie jest łatwo, ale stomatolodzy są zadowoleni

W pracy stomatologa nietrudno natknąć się na utrudnienia. Według uczestników badania negatywny wpływ na sytuację zawodową miały następujące czynniki: wymagania wobec przedsiębiorców (59%), przepisy prawne (47%), współpraca z NFZ (41% w całej próbie, a wśród lekarzy mających aktualny kontrakt 54%) oraz konkurencja podmiotów sieciowych (36%). Wśród mankamentów dentyści wymieniali także trudność w pozyskiwaniu nowych pacjentów.

Co ciekawe, mimo niemałych problemów, dwie trzecie (66%) badanych lekarzy dentystów była zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, choć pod tym względem przeważały oceny umiarkowanie pozytywne: bardzo dobrze swoją sytuację oceniał co trzynasty (8%) lekarz. Ocen negatywnych było zdecydowanie mniej niż pozytywnych, jedynie co siedemnasty (6%) dentysta ocenił swoją sytuację zawodową jako w mniejszym lub większym stopniu złą.

Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest jednak fakt, że trzech na czterech (73%) respondentów wybrałoby ponownie ten sam zawód.

Prezentacja programu PowerPoint

Własny gabinet i lojalny pacjent

Najczęstszą formą prawną wykonywania zawodu lekarza dentysty była indywidualna praktyka lekarska – prowadziło ją 57% respondentów. Dla niemal połowy (46%) badanych lekarzy dentystów głównym miejscem pracy była ich praktyka lekarska, dla co czwartego (25%) był nim podmiot leczniczy, a dla co piątej osoby (20%) praktyka w takim podmiocie.

Spośród badanych zadowolonych z wybranego zawodu, dwie trzecie (67%) było także zadowolonych z formy wykonywania zawodu. Co piąty lekarz (21%) chciałby ją jednak zmienić – dotyczyło to w większym stopniu lekarzy mających indywidualną praktykę w podmiocie leczniczym oraz osób pracujących w podmiocie leczniczym.

Jako pozytywny aspekt została także oceniona lojalność pacjentów.

Całość dostępna na stronie: Raport „Lekarze Stomatolodzy 2016”.